Język francuski

C1 Kompetencje jakie uczeń nabywa na poziomie C1.

Słuchanie/rozumienie

Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy.

Czytanie/rozumienie

Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z moją dziedziną.

Uczestniczenie w rozmowie

Potrafię wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców.

Ustne wypowiadanie się

Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.

Pisanie

Potrafię wypowiadać się w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szybko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.

B2 Kompetencje jakie uczeń nabywa na poziomie B2.

Słuchanie/rozumienie

Rozumiem dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążam za skomplikowanymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest mi stosunkowo bliski. Rozumiem większość programów telewizyjnych dotyczących spraw bieżących i wiadomości. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka. Mogę śledzić ożywioną rozmowę między osobami francuskojęzycznymi.

Czytanie/ rozumienie

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których autorzy przyjmują określone stanowiska i punkt widzenia. Rozumiem współczesny tekst literacki napisany prozą. Czytam z dużą dozą niezależności, dostosowując tryb i szybkość lektury do różnych tekstów i korzystając z odpowiednich źródeł. Mam duży zasób słownictwa, ale mam trudności ze zrozumieniem niezbyt często używanych wyrażeń.

Uczestniczenie w rozmowie

Komunikuję się z pewnym stopniem płynności i spontaniczności, co umożliwia normalną rozmowę z Frankofonem. Biorę czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, wyrażam swoje opinie. Mogę zabrać głos, potrafię też wejść w słowo. Mogę się przeciwstawić, zaangażować, zachęcać, mówić o swoich celach i zamiarach.

Ustne wypowiadanie się

Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać zalety i wady różnych możliwości. Umiem wyrazić siebie, przeprowadzić wywiad, zadać pytania. Mogę mówić o przyszłości, postawić hipotezy, zakazać czegoś, wyrazić wątpliwości i pewność, usytuować wydarzenia w przeszłości, rozwiązać problem przez telefon, negocjować.

Pisanie

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na różne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za lub przeciw danej tezie. Potrafię pisać listy, podkreślając sens, który nadaję danym wydarzeniom i doświadczeniom. Potrafię złożyć oficjalną skargę. Umiem napisać e-mail. Potrafię napisać sprawozdanie ze stażu.